Projektet omfatter udvidelse af Holmegårdskolen med 1 spor fra 2-sporet til 3-sporet skole. I den forbindelse ombygges og renoveres eksisterende skolebygninger.

Der opføres 2 nye bygninger til hhv. indskoling og udskoling. Den nye indskolingsbygning opføres vest for den eksisterende hovedbygning og nord for den eksiste-rende idrætshal. Bygningen har et bruttoetageareal på ca. 2.442 m2. Den nye udskolingsbygning opføres øst for den eksisterende hovedbygning og har et brutto-etageareal på ca. 2.048 m2. Eksisterende bygninger, som er placeret øst for hovedbygningen, nedrives, inden den nye udskolingsbygning opføres.

Nybygningerne udføres som tunge bygninger med råhus i beton og formur i tegl (genbrugstegl). Vinduerne udføres som træ/alu lavenergivinduer med automatisk solafskærmning. Sadeltagene beklædes med stål, og der etableres ovenlys på udvalgte steder i begge bygninger. På udskolingen udføres der en udvendig ”sidde”-trappe, som fører til en stor tagterrasse i 2 etager. På tagterrassen over cykelparkeringen etableres et boldbur.

Store dele af den eksisterende skolebygning renoveres og ombygges. Ombygningsarbejderne består primært af enkelte omdisponeringer af rum i stueetagen, herunder etablering af nye toiletter og nyt SFO-køkken. På alle etager inden for entreprisegrænsen udføres mindre ombygninger i vægge samt en helhedsrenovering af indvendige overflader.

Skolen er i drift under hele byggeperioden, og byggeriet udføres i 2 etaper. 

PROJEKTFAKTA

Bygherre:
Hvidovre Kommune

Arkitekt:
JJW Arkitekter A/S

Ingeniør:
EKJ Rådg. Ingeniører A/S

Udførelsesår:
2020-2022
Igangværende

Bruttoareal:
Nybygning 4.490 m2
Ombygning 4.000 m2

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Entreprisesum:
93,9 mio. kr.