Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S (EEK) jf. årsregnskabsloven § 99 b

Nærværende redegørelse er en del af ledelsesberetningen, idet der henvises hertil via link til hjemmesiden i ledelsesberetningen i årsrapport 2018/19.

Bestyrelsen i EEK har sat et måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen på 1 ud af 4 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer inden udgangen af regnskabsåret 2020/2021 - nærmere bestemt inden 30.09.2021.

Det underrepræsenterede køn i bestyrelsen udgør 0 af de til bestyrelsen generalforsamlingsvalgte medlemmer. Andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen er uændret i forhold til regnskabsåret 2017/2018, hvilket skyldes, at der ikke har været nyvalg til bestyrelsen i regnskabsåret 2017/2018.

Arbejdet med at realisere måltallet sker under behørig hensyntagen til firmaets forhold, samt at der foreligger et kvalificeret rekrutteringsgrundlag, idet det anses for en afgørende faktor for målopfyldelsen.

Bygge- og anlægsbranchen har været - og er fortsat meget mandsdomineret, hvilket bevirker, at rekrutteringsgrundlaget for kvindelige ledere i entreprenørbranchen er spinkelt. Ikke desto mindre har det altid været EEK’s sigte at skabe mangfoldighed herunder at få en mere ligelig fordeling af køn på alle ledelsesniveauer i virksomheden.

Forøgelse af det underrepræsenteret køn i EEK’s bestyrelse samt på EEK’s øvrige ledelsesniveauer tilstræbes gennem ligestillingsmæssige tiltag inden for rekruttering og intern medarbejderudvikling.

Rekruttering i EEK understøttes primært af følgende tiltag: 

  • Tæt samarbejde med lektorer på uddannelsesinstitutioner som DTU og Københavns Erhvervsakademi i form af censorordninger og undervisning bl.a. med henblik på at rekruttere kvalificerede kvindelige ingeniør- og konstruktørstuderende
  • Kontakt til og dialog med udvalgte netværksgrupper i søgning efter egnede kvindelige ledere

Intern medarbejderudvikling fokuserer på opkvalificering af medarbejdere, samt fastlagte uddannelsesforløb og mentorordninger for nyansatte byggepladsingeniører. I praksis manifesteret ved 5-årige uddannelsesplaner, der også indbefatter kursusforløb samt opfølgning på kompetenceudvikling ved halvårlige samtaler med mentorer og firmaets HR-chef.

Tiltagene skal gøre det attraktivt for kvinder at søge ansættelse hos EEK og derved øge tilgangen til en mere kønsmæssig repræsentativ rekrutteringsmasse set i forhold til branchens generelle kønsmæssige sammensætning inden udgangen af regnskabsåret 2020/21.

I regnskabsåret 2018/19 har EEK’s tiltag som i forrige regnskabsår resulteret i en stigning i andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer i form af udnævnelse af en kvindelig HR-chef og en kvindelig byggeleder. Virksomheden fortsætter således de gode takter og forventer en yderligere stigning i andelen af det underrepræsenterede køn i de kommende år.

EEK’s ”Politik for kønsmæssig sammensætning i EEK A/S” beskriver måltallet og de konkrete ligestillingsmæssige tiltag, der skal bidrage til, at EEK også i næste regnskabsår kan øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. Politikken bliver suppleret af en ligestillingspolitik, der skal fremme lige karrieremuligheder for begge køn.