EK har en målsætning om at integrere CSR i alle forretningsaktiviteter, og i hvert regnskabsår drøfter og udvælger vi CSR-initiativer inden for medarbejderforhold, arbejdsmiljø, miljø, etik og miljørigtigt byggeri, sundhed og samfundsengagement.

Indsatsområderne udspringer af vores forretningsstrategi og integrerer etiske, sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn til gavn for vores medarbejdere og eksterne interessenter.

Vores tilgang til CSR er forankret i vores værdigrundlag, som omfatter værdierne kvalitet, troværdighed og købmandskab. De tre værdier er grundelementerne i koncernens identitet og danner grobund for den unikke EK-ånd, som er opbygget gennem en lang virksomhedshistorie, hvis første kapitel blev skrevet af virksomhedens grundlægger Einar Kornerup i 1907.

I en årrække har vores værdigrundlag og charteret "Et ordentligt fundament - charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark" været ramme for vores måde at drive forretning, nemlig som en kompetent partner, der leverer projektløsninger med afsæt i relevant lovgivning, erfaring, høj kvalitet og CSR.

Vores EKB (EK Betingelser for underentreprenører og leverandører) er et eksempel på, at charteret er integreret i vores forretning, samt at vi tilstræber at rette et ansvarligt blik på hele værdikæden, som skal være kendetegnet ved et CSR-aftryk i alle led.

EKB gælder sammen med udbudsmaterialet og er en del af kontraktgrundlaget. Betingelserne gælder for aftaler, der indgås mellem underentreprenører eller leverandører og selskaber i Einar Kornerup-koncernen. EKB bidrager til en samfundsansvarlig byggeproces, idet dokumentet blandt andet stiller krav til vores samarbejdspartnere om at sikre ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold herunder, at love og regler overholdes.

En intern aftale vedrørende de til enhver tid gældende konkurrenceregler har i en årrække sikret, at EK til stadighed overholder gældende konkurrenceregler i alle koncernens byggeaktiviteter. Aftalen, der forpligter relevante medarbejdere til at bekræfte, at de har læst og forstået hæftet "Konkurrenceret i Byggeriet", er udgivet af Dansk Byggeri, og omhandler konkurrenceregler, der er særligt relevante for byggeriet. Vores aftale indeholder alvorlige sanktionsmuligheder.

Er der mistanke om forhold hos vores samarbejdspartnere, der strider mod lovgivningen, vores EKB, CSR-initiativer eller charter, iværksættes en undersøgelse. Såfremt der måtte være tegn på overtrædelser, afholdes der som udgangspunkt dialogmøder med de involverede samarbejdspartnere. Dialogmøderne har til formål at rette op på evt. overtrædelser og hæve standarden for lovformeligheden og den sociale ansvarlighed i byggebranchen generelt.

EK har ikke oplevevet overtrædelser, hvilket kan henføres til den grundige screeningsproces, som iværksættes i forbindelse med udvælgelse af samarbejdspartnere.

 


EK følger i alle aspekter regler, gældende lovgivning og overenskomst inden for løn- og ansættelsesforhold.

Det er vores målsætning, at alle medarbejdere er stolte af EK som arbejdsplads, og at de udvikler sig i takt med arbejdsmarkedets krav og egne ambitioner.

Vores værdigrundlag, uddannelses- og ligestillingspolitik spiller en vigtig rolle for opfyldelse heraf. Sidstnævnte tilstræber en mangfoldig medarbejdersammensætning, samt at karrieremuligheder skal være forankret i kompetencer frem for køn.

Ligestillingspolitikken udtrykker gennem to kvalitative måltal en målsætning om, at det underrepræsenterede køn skal opleve, at de udnytter deres kompetencer bedst muligt, samt at kompetencer frem for køn er afgørende for tildeling af ledelsesstillinger i koncernen.

Status på måltal er forankret i kvalitative data fra de uddannelses- og udviklingssamtaler, der afholdes årligt i koncernen samt i den lovpligtige APV-undersøgelse, som næste gang gennemføres i efteråret 2018.

EK’s historie skabes af vores medarbejdere, hvis hverdag er præget af en nærværende EK-ånd, som har stor andel i, at EK jævnligt fejrer jubilarer i koncernen. I indeværende regnskabsår har EK ønsket 7 medarbejdere tillykke med deres 10 års jubilæum samt fejret to 40 års jubilarer, som er nr. 24 og 25 i rækken.

Vores jubilarer vidner om, at EK ofte ikke blot er et stop på vejen for vores medarbejdere, men et årelangt engagement præget af loyalitet og tilfredshed med EK som arbejdsplads. Det er vi stolte af.


Et godt arbejdsmiljø har altid været betragtet som fundamentet for den drivkraft og arbejdsglæde, som vores medarbejdere udviser hver dag. Derfor er arbejdsmiljøet og forebyggelse af ulykker højt prioriteret og integreret i alle vores aktiviteter. Det afspejles bl.a. i arbejdsmiljørelaterede politikker, navnlig vor alkohol- og rusmiddelpolitik og arbejdsmiljøpolitik, der fokuserer på forbedring af arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker, nedslidning og arbejdsbetingede lidelser.

Vores politikker skal forebygge, at ingen medarbejder oplever en psykisk eller fysisk helbredsforringelse som følge af deres arbejde hos EK. Samtidig skal de bidrage til, at alle kender vigtigheden af et sikkert arbejdsmiljø og tager ansvar for sig selv og deres kolleger via et positivt engagement i arbejdsmiljøet. Vi tror på, at et nærværende og inkluderende arbejdsmiljø er nøglen til en stærk kultur uden arbejdsulykker.

Der auditeres regelmæssigt på, om vores politikker bliver overholdt i koncernen.

Én arbejdsulykke er én for meget, hvorfor der iværksattes initiativer, der har ulykkesforebyggelse som omdrejningspunkt. Den interne supplerende arbejdsmiljøuddannelse har senest fokuseret på ergonomi i forhold til tunge løft, brug af farlige stoffer og materialer, optimal brug af Dansk Kemidatabase samt yderligere effektivisering af tilsyn med arbejdsmiljøet på vores byggepladser.

Ved regnskabsårets afslutning har vi kunnet konstatere en nedadgående udvikling i antallet af arbejdsulykker, hvilket betyder, at vores ulykkesfrekvens ligger på det laveste niveau i 5 år.


Vi har et ønske om at føre byggeri i en positiv retning også miljømæssigt, således at vores samlede miljøbelastning forbliver så minimal som mulig. Derfor rækker vores miljøpolitik ud over lovgivningens krav og sikrer, at hensynet til miljøet bliver integreret i vores projektløsninger. Vi er således altid parate til at afsætte de nødvendige ressourcer, der allokeres via miljøpolitikken og vores uddannelsesstrategi, som bidrager til, at markedets behov inden for bæredygtigt byggeri kan imødekommes.

Der fokuseres på nedbringelse af energiforbruget i form af miljøberegninger, øget digital distribution af udbudsmateriale, anvendelsen af et elektronisk fakturahåndteringssystem og brug af e-boks som kommunikationsplatform. Sidstnævnte bidrager til en nedgang i papirforbruget, som for øvrigt bliver sorteret og genbrugt miljørigtigt.

På vores byggesager efterleves substitutionsprincippet ved brug af kemikalier, ligesom affaldsmængder søges begrænset.

I forbindelse med udledning af CO2 og strømforbrug er iværksat initiativer, der nedsætter vort forbrug i forbindelse med egne byggerier.

Det tilstræbes at integrere hensynet til miljøet i vedligeholdelse og drift af vores ejendomme.

I indeværende regnskabsår har vi fortsat udskiftningen af belysning på vores ejendomme til energi-besparende LED belysning, som nu udgør 20 % af vores samlede belysning. Sideløbende er varmestyringen på flere varmecentraler udskiftet for at opnå en bedre udnyttelse af fjernvarmen og derved mindske CO2 udledning.

Til drift af ejendomsporteføljen har vi i hele 2017 benyttet vindproduceret elektricitet. Det miljøvenlige initiativ bidrager til vores grønne profil med en årlig CO2-reduktion på ca. 91,5 ton og understøtter den globale omstilling til vedvarende energi.


.. og miljørigtigt byggeri.

Vores målsætning er at fremstå som en klima- og miljøbevidst aktør hos alle vores interessenter. Derfor vægter vi højt, at vores byggeledere kender koncernens etiske principper og kan håndtere byggesager i tråd med intern miljøpolitik, gældende miljø-lovgivning og evt. krav om bæredygtighedscertificeringer, som rækker ud over normal dansk standard. Koncernen har således ikke modtaget påbud eller lignende fra de danske miljømyndigheder, ligesom der ikke er konstateret overtrædelser i forbindelse med intern auditering.

Vi tilstræber at være på forkant med miljømæssige krav til byggeri, som afspejles i de af vore byggerier, som opføres efter de endnu ikke implementerede BR2020 krav, eller som opføres efter høje bæredygtighedskrav. Turbinehuset i Adelgade, som EEK har opført i totalentreprise, er et af de seneste eksempler herpå... internt, nationalt og globalt

Alle medarbejdere tilbydes at tegne en sundheds- og behandlingsforsikring, som kan sikre en hurtig diagnosticering og evt. behandling. Som tillæg hertil får alle vores lærlinge betalt en sundhedsordning under deres uddannelsesforløb.

I løbet af regnskabsåret deltager EK traditionen tro i en række sundhedsfremmende events såsom "Vi cykler til arbejde" og "DHL-stafet", hvortil der har været en stor opbakning fra vores medarbejdere.

EK har en lang tradition for at støtte foreninger og organisationer, der favner bredt inden for sygdomsbekæmpelse og socialt humanitært arbejde - alle donationer, der fastslår, at EK’s CSR’s anskuelse er rodfæstet i et dybfølt ønske om at bidrage til områder, der rækker ud over vort forretningsområde.

Kornerup Fonden har givet donation til Knæk Cancer-kampagnen 2017 og Team Rynkeby. Sidstnævnte samler penge ind til børn med kritiske sygdomme og deres familier.

Desuden har Kornerup Fonden i lighed med tidligere år givet økonomisk støtte til kræftforskning via et større professorat. EK har herudover støttet en lang række organisationer økonomisk og deltaget i Røde Kors’ kampagne "Smid tøjet Danmark", hvis overskud er gået til nødhjælp og socialt arbejde i Danmark og ude i verden.  


Uanset konjunkturerne i branchen og graden af økonomisk tilskud fra eksterne aktører har vi tradition for at uddanne et højt antal tømrer-, murer- og betonlærlinge set i forhold til vores samlede arbejdsstyrke. Sammensætningen af EK’s lærlinge skal afspejle diversiteten i samfundet og bidrage til integration. Derfor tilstræbes det at skabe en ligelig fordeling, hvad angår køn og etnisk oprindelse.

I indeværende regnskabsår har vi beskæftiget 19 lærlinge, hvilket er en stigning på 4 lærlinge i forhold til forrige regnskabsår. Vores lærlinge udgjorde således ca. 12 % af vores håndværkerstab gennem regnskabsåret. Efter endt læretid tilbydes lærlingene ofte ansættelse.

En læreplads hos EK skal være lig med et højt fagligt niveau og en mærkbar EK-ånd. Tæt opfølgning på vores lærlinge og årlige medarbejderudviklingssamtaler skal i samspil med logbøger, faglige ekskursioner og lærlingekurser sikre, at vi lever op til vores målsætning. Særligt den tætte opfølgning undervejs i uddannelsen og de årlige medarbejderudviklingssamtaler er værdsat hos vores lærlinge.

Vi sætter endvidere en stor ære i at bidrage til uddannelse af dem, som skal genetablere en tilknytning til arbejdsmarkedet. EK deltager aktivt i udvalg om uddannelse og beskæftigelse, ligesom EK samarbejder med kommuner, jobcentre, erhvervsskoler og højere læreranstaler vedrørende arbejdsprøvninger og praktikforløb inden for forskellige fagområder. I dette regnskabsår har EK bl.a. beskæftiget to bygningskonstruktør-
praktikanter, som har sat deres positive aftryk.