Einar Kornerup-gruppens (EK) tilgang til CSR er forankret i bæredygtighed og bygger på 3 værdier; kvalitet, troværdighed og købmandskab. Værdierne er grundstenen i EK’s identitet og danner grobund for en unik EK-ånd, som er opbygget gennem en lang virksomhedshistorie, hvis første kapitel blev skrevet af virksomhedens grundlægger Einar Kornerup i 1907.

Værdigrundlaget suppleres af charter "Et ordentligt fundament - charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark" og definerer, hvordan vi driver forretning, nemlig som en kompetent partner, der leverer projektløsninger med afsæt i relevant lovgivning, erfaring, høj kvalitet og CSR.

Via vores EKB (EK Betingelser for underentreprenører og leverandører) tilstræber vi at rette et ansvarligt CSR-blik på værdikæden.

EKB gælder derfor sammen med udbudsmaterialet og er en del af kontraktgrundlaget. Betingelserne gælder for aftaler, der indgås mellem underentreprenører eller leverandører og selskaber i EK.

EKB bidrager til en samfundsansvarlig byggeproces, idet dokumentet blandt andet stiller krav til vores samarbejdspartnere om at sikre korrekte ansættelses- og arbejdsforhold herunder, at love og regler overholdes.

EK overholder de til enhver tid gældende konkurrenceregler i alle koncernens byggeaktiviteter. Vores medarbejdere bekræfter ved deres underskrift, at de har gjort sig bekendt med indholdet af hæftet "Konkurrenceret i Byggeriet", som er udgivet af Dansk Byggeri og omhandler konkurrenceregler, der er særligt relevante for byggeriet.

EK har ambitiøse mål om at integrere CSR i alle forretningsaktiviteter især med afsæt i FN’s verdensmål. Det gør vi, fordi vi i fællesskab med andre kan skabe en holdbar økonomisk og miljømæssig udvikling til gavn for vores planet og mennesker - også på områder, hvor det politiske system ikke har reguleret.

CSR indsatsen er kendetegnet ved en langsigtet og systematisk planlægning kombineret med spontane initiativer. EK har bl.a. "plantet" 500 træer, som en del af kampagnen "Danmark planter træer" og på den måde integreret FN’s verdensmål vedrørende klimaindsats – blot en af vores måder at give tilbage til naturen.EK følger i alle aspekter regler, gældende lovgivning og overenskomst inden for løn- og ansættelsesforhold. Vi tror på, at en tæt dialog med vores medarbejdere giver de bedste forudsætninger for, at de kan indgå som en stærk og bærende samarbejdspartner i forhold til at løfte vores CSR-indsatsområder fra ord til handling.

Det er vores målsætning, at alle medarbejdere skal være stolte af EK som arbejdsplads, og at de udvikler sig i takt med arbejdsmarkedets krav og egne ambitioner. Vores værdigrundlag, uddannelsesudvalg og ligestillingspolitik er vigtige parametre for opfyldelse af denne målsætning.
 

EK ønsker at fremme ligestilling og styrke medarbejderes rettigheder og muligheder – uanset køn. Derfor har vi formuleret en ligestillingspolitik, der skal bidrage til en mangfoldig medarbejdersammensætning, hvor karrieremuligheder er forankret i kompetencer frem for køn.

Ligestillingspolitikken udtrykker gennem to kvalitative måltal en målsætning om, at det underrepræsenterede køn skal opleve, at kompetencer fremfor køn er afgørende for tildeling af ledelsesstillinger i EK.

Som i forrige regnskabsår har EK haft en stigning i andelen af det underrepræsenterede køn på selskabets øvrige ledelsesniveauer. Selskabet forventer en yderligere stigning i andelen af det underrepræsenterede køn i de kommende år.

EK’s historie skabes af vores medarbejdere, hvis hverdag er præget af en nærværende EK-ånd, som har andel i, at EK jævnligt fejrer jubilarer i koncernen. Vores jubilarer vidner om, at EK ofte ikke blot er et stop på vejen for vores medarbejdere, men et årelangt engagement præget af loyalitet og tilfredshed med EK som arbejdsplads.


Et godt arbejdsmiljø har altid været betragtet som fundamentet for den drivkraft og arbejdsglæde, som vores medarbejdere udviser hver dag. Derfor er arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker højt prioriteret og integreret i alle vores aktiviteter. Det afspejles bl.a. i arbejdsmiljørelaterede politikker, navnlig vores alkohol- og rusmiddelpolitik og arbejdsmiljøpolitik, der fokuserer på forbedring af arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker, nedslidning og arbejdsbetingede lidelser.

Vores politikker skal forebygge, at ingen medarbejder oplever en psykisk eller fysisk helbredsforringelse som følge af deres arbejde i EK. Samtidig skal de bidrage til, at alle kender vigtigheden af et sikkert arbejdsmiljø og tager medansvar for sig selv og kolleger via et positivt engagement i arbejdsmiljøet. Vi tror på, at et nærværende og inkluderende arbejdsmiljø er nøglen til en stærk kultur uden arbejdsulykker.

Vi er af den overbevisning, at alle ulykker kan forebygges. Derfor er ulykkesforebyggelse en væsentlig del af vores arbejdsmiljøstrategi. I praksis betyder det, at vores arbejdsmiljøindsats tager afsæt i en række forebyggelsesprincipper, hvor risikovurderinger spiller en afgørende rolle. 

Der gennemføres jævnligt interne arbejdsmiljøaudits for at sikre, at vores politikker på arbejdsmiljøområdet bliver overholdt i koncernen. Vores audits giver os indblik i de områder, som arbejdsmiljøindsatsen skal rettes mod, herunder de emner, der skal indgå i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse - i år med fokus på kemisk APV samt håndtering af støv i forhold til arbejdsprocesser samt miljøfarlige stoffer og materialer.


En FN-analyse konkluderede i 2018, at byggeri og drift af bygninger stod for 36 procent af klodens energiforbrug og for 39 procent af alle drivhusgasser. Der er derfor et behov for, at fremtidens byggeri flytter sig i en bæredygtig retning og bidrager til at sænke det globale CO2-udslip. EK ønsker at bidrage hertil og har formuleret strategier, der favner klima og grøn omstilling.

Internt arbejder vi med målsætninger, som sigter mod at nedsætte vores miljøbelastning - ikke kun her og nu, men også i et mere langsigtet perspektiv.

Hensynet til miljøet integreres ved opførelse, vedligeholdelse og drift af ejendomme, og vores miljø-politik rækker ud over lovgivningens krav. Det sikrer i samspil med et skarpt fokus på opkvalificering af medarbejdere inden for bæredygtighed, at EK kan agere som en "grøn" samarbejdspartner.

EK tilstræber at skabe miljømæssige og socialt bæredygtige processer i vores byggerier, hvor blandt andet minimering af spild og fuld udnyttelse af materialer er med i planlægningen. EK er endvidere en aktiv medspiller i opførelsen af byggerier, hvor certificeringsordninger er fundamentet i bygningernes livscyklus.

Igennem en årrække har vi opbygget solid erfaring med DGNB (bæredygtighedscertificering) bl.a. ved opførelse af Turbinehuset i Adelgade i 2018 og senest ved opførelse af et multihus på Grønjordsvej 2 i Ørestaden. Målsætningen er, at multihuset også tildeles en DGNB-guld certificering, hvilket stiller krav om miljømæssig bæredygtighed i bygningens livscyklus og fokus på økonomisk og social bæredygtighed.

Det indbefatter et godt arbejdsmiljø og indeklima samt drift og brug af genbrugsmaterialer med det formål at nedbringe byggeriets ressourceforbrug under opførelse og i dens "levetid".

Vi har blik for, hvordan metoder i certificerede byggerier kan anvendes på øvrige entrepriser for på den måde at maksimere de positive effekter på klimaet. Eksempler herpå er størst mulig begrænsning af støv og andre luftbårne emissioner f.eks. i forbindelse med nedrivning- og renoveringsarbejde samt energioptimering ved indretning af skurbyer.

På nylig opført ejendom på Mørdrupvej 15-19 i Espergærde er solceller integreret som bygningselement i taget. På vore øvrige ejendomme pågår udskiftning af varmecentraler sideløbende med konvertering til energibesparende LED belysning. Derved opnås en bedre udnyttelse af fjernvarmen, og CO2-udledningen mindskes.

EK har tegnet en klimaaftale med vores el-leverandør, Dansk Havvind. Aftalen sikrer, at den el, vi anvender, er 100 % klimavenlig. Energien kommer fra danske havmølleparker, som er certificerede anlæg. Strømmen er distribueret og kontrolleret af Energinet.dk i overensstemmelse med internationalt anerkendte regler for handel med oprindelsesgarantier.

Det vægtes højt, at vores byggeledere kan håndtere byggeopgaver i tråd med intern miljøpolitik, gældende miljølovgivning og krav om bæredygtighedscertificeringer, som rækker ud over normal dansk standard.


EK arbejder kontinuerligt på at skabe en sund arbejdsplads for vores medarbejdere, hvor events som ”Vi cykler til arbejde” og ”DHL-stafet” understøtter en aktiv hverdag. 

EK har en lang tradition for at give økonomisk støtte til foreninger og organisationer, der favner bredt inden for sygdomsbekæmpelse og socialt arbejde. Alle donationer er givet i forhåbning om, at de kan gøre en forskel.

Særligt støtten til Julemærkefonden har ligget os meget på sinde, siden stifter Einar Kornerups første donation til Julemærkehjemmene.

Kornerup Fonden har senest givet en donation til en hårdt tiltrængt renovering og nyindretning af et kreativt værksted på Julemærkehjemmet Hobro. Her tilbringer børnene mange gode timer som afveksling til de fysiske aktiviteter. Med donationen er Kornerup Fonden med til at skabe gode rammer og hjælpe børn, der mistrives, til at genfinde glæden og livsmodet.

Af donationer kan også nævnes Kornerup Fondens større donation til forskere på Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, som i efteråret 2019 igangsatte to forsøgsbehandlinger på en række kræftpatienter med tarm- og prostatakræft. Ti års forskning og positive resultater kan nu bl.a. grundet donationen forhåbentlig blive omsat til virkelighed.

På lige fod med de forrige år er der desuden givet donationer til Knæk Cancer-kampagnen 2019 og Team Rynkeby.


EK har en lang tradition for at uddanne lærlinge i egenproduktion indenfor tømrer-, murer-, og struktørfaget. Rekrutteringen af lærlinge er tilpasset egenproduktionen i et forløb med et højt fagligt niveau.

Som en del af vores arbejdsmiljøledelsessystem er der udarbejdet en fast procedure ved ansættelse af lærlinge med stort fokus på arbejdsmiljøet.

Ansættelsesproceduren er udmøntet i en tids- og handlingsplan og bliver rutinemæssigt auditeret.

For at sikre en tæt opfølgning får alle lærlinge tilknyttet en mentor, som har det overordnede ansvar for deres faglige og personlige udvikling.

Derudover er der nedsat et lærlingeudvalg med deltagelse af ledelse, HR og lærlingeansvarlige med erfaring i tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. Som supplement hertil gennemføres halvårlige fællesmøder, medarbejderudviklingssamtaler og faglige ekskursioner, hvor arbejdsmiljø naturligt indgår. Deltagelse i Dansk Byggeris lærlingekursus er ligeledes obligatorisk for alle lærlinge efter ca. et års ansættelse.

I takt med en faldende udvikling af ulykkesfrekvensen i EK er ulykkesfrekvensen for lærlinge og øvrige medarbejdere udlignet. Det skyldes blandt andet, at lærlinge tidligt involveres i indsatsen for at forebygge ulykker og nedslidning.

EK beskæftiger årligt omkring 15 lærlinge fordelt over de 3 faggrupper. Mange af vores lærlinge bliver antaget med ros eller opnår medalje ved svendeprøven.