I Einar Kornerup A/S (EK), Kornerup Ejendomme A/S (KEAS) og Kornerup Holding A/S (KHAS) (fælles benævnt Kornerup-koncernen herefter) er CSR en integreret del af forretningsaktiviteterne. Det sker ud fra et ønske om at bidrage til en bæredygtig verden inden for områder, hvor Kornerup-koncernen har størst potentiale til at gøre en forskel.

CSR-indsatsen tager afsæt i en række af de verdensmål, som FN har defineret for bæredygtig udvikling frem mod 2030 ud fra en tanken om, at bæredygtighed er en global opgave, der kræver fælles prioriteter for at nå i mål.

I Kornerup-koncernen centrerer CSR-indsatsen sig om fire verdensmål: ansvarlig produktion og forbrug, bæredygtig energi, sundhed og trivsel samt ligestilling mellem kønnene. Hvorledes verdensmålene er integreret i forretningen, fremgår af det følgende.


Bæredygtighed - ”grønne byggerier” 

Kornerup-koncernen er visionær i forhold til bæredygtighed og er overbevist om, at byggebranchen på tværs af byggeriets værdikæde og via politiske klimamål bliver mere bæredygtig. Kornerup-koncernen hilser derfor certificeringsordninger samt frivillige bæredygtighedsklasser velkomne - også dem, som bliver indskrevet i bygningsreglementet herunder krav om LCA beregning (livcyklusvurdering) for nybyggeri fra 2023.

Kornerup-koncernen har en intern målsætning om at påvirke udviklingen inden for bæredygtighed i forskellige fora og udbrede erfaringer på området til andre i byggebranchen med en grøn dagsorden. 

Et af de fora er Green Building Council (DK-GBC) - en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed. Via EK’s medlemskab kan selskabet bidrage positivt til foreningens arbejde, holde sig ajour med ny viden på området og øge samarbejdet med andre klimabevidste aktører. En viden, som kan skabe værdi i hele koncernen blandt andet under projektudvikling og i driften af ejendommene. 

Som en visionær entreprenør har EK opbygget stor viden inden for bæredygtighed, hvilket gør selskabet til en værdifuld sparringspartner for bygherrer med et bæredygtigt sigte. EK kan med solid erfaring inden for f.eks. DGNB i hoved- og totalentreprise opfylde krav til certificeringen - også DGNB Guld (bæredygtighed inden for proceskvalitet, økonomisk, sociokulturel, teknisk og miljømæssig kvalitet).

I regnskabsåret har EK påbegyndt opførelse af byggeri for PFA, som skal opnå en DGNB guld certificering samt en renoveringssag for Jægerspris boligselskab med afsæt i DGNB-intentioner om bæredygtighed. Sidstnævnte er konkret udmøntet i bæredygtighedstiltag under byggeprocessen omkring minimering af strømforbrug, brug af energieffektivt værktøj, beskyttelse af omkringliggende naturområder samt koncepter om affaldshåndtering.

Byggeaffald udgør omkring 35 pct. af den samlede affaldsmængde i Danmark. En del af affaldsmængden skyldes ressourcespild under udførelsesfasen og estimeres til at være 10 % af det samlede materialeforbrug. Kornerup-koncernen har en ambition om at reducere og på sigt helt at undgå ressourcespild. I udførelsesfasen skal det også omfatte entrepriser, der ikke er omfattet af certificeringsordninger. Derudover skal den strøm, der anvendes i udførelsesfasen og på koncernens ejendomme, ikke være miljøbelastende.  

Af samme årsag har Kornerup-koncernen i en længere årrække støttet produktionen af CO2 neutral strøm ved at købe oprindelsesgarantier fra danske vindmøller svarende til det faktiske elforbrug. Det har medført, at elforbruget i produktionen og på ejendommene har været 100 % CO2 neutralt, hvilket er en vigtig brik i målsætningen om en mere bæredygtig verden. 

Vejen til at undgå ressourcespild i udførelsesfasen er flersporet og kræver ud over et skarpt fokus på materialelogistik og vidensopsamling, at der stilles krav til underentreprenører og deres underentreprenører.

I samarbejdet med underentreprenører og leverandører er ansvarligheden blandt andet synlig ved EKB (EK Betingelser for underentreprenører og leverandører), som gælder for aftaler, der indgås mellem underentreprenører eller leverandører og EK. Betingelserne, der indgår som en del af kontraktgrundlaget, forpligter og sikrer, at samarbejdspartnere bidrager til et ansvarligt samarbejde i byggeprocessen.

Krav gør det dog ikke alene - medarbejdere skal uddannes og inddrages, så de kan se meningen med de tiltag, der iværksættes.  

På entrepriser, der skal certificeres, sættes bæredygtighed på dagsordenen fra mødeopstart. Det afstedkommer et øget ejerskab blandt medarbejdere og underentreprenører til at nå de målsætninger, der er fastlagt inden for f.eks. materialeforbrug herunder genanvendelse, affaldssortering og energioptimering. 

Internt er medarbejderstaben opkvalificeret med en erfaren bæredygtighedskoordinator med teoretisk baggrund inden for blandt andet DGNB og Svanemærket byggeri. 

EK’s arbejde suppleres af charter ”Et ordentligt fundament - charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark” og er således med til at definere, hvordan EK driver forretning navnlig med afsæt i de fire nævnte verdensmål, lovgivning og interne værdier: kvalitet, købmandskab og troværdighed.


Fra skolebænk til byggeplads

Byggebranchen er båret af dygtige håndværkere, som hver dag bygger fremtidens Danmark. Fra den nyudlærte murer, tømrer eller struktør til den garvede svend med stor erfaring.

EK har en lang og stolt tradition for at uddanne lærlinge og tager et uddannelsesansvar, der ligger langt over det, som Praktikplads-AUB sætter som minimum. Selskabet uddanner i gennemsnit mellem 13-17 lærlinge om året fordelt på murer-, tømrer- og struktører uanset konjunkturerne i byggebranchen. 

Et lærlingeforløb hos EK er tilpasset nutidens krav, men er altid solidt rodfæstet i en stærk EK ånd. Lærlingeforløbet er således mere end blot en uddannelse. Det er en tid, hvor lærlingene opbygger høj faglighed og sociale fællesskaber, der bidrager til et langt og meningsfuldt arbejdsliv i EK, hvor mange fortsætter i vores egenproduktion efter endt læretid.

På trods af, at EK har stor søgning til selskabets lærepladser, er der bevidsthed omkring branchens udfordringer med at få flere unge til at vælge håndværksfagene. EK deltager derfor aktivt i DI’s lærerfælleskab for at udbrede de gode fortællinger om faget og skabe stolthed omkring at vælge håndværksfagene som levevej.

For så vidt angår konstruktør- og ingeniørstuderende tilbyder EK korte og længerevarende praktikforløb. Her udvikler de studerende gennem fastlagte læringsmål deres faglige viden og forretningsmæssige forståelse inden for byggeledelse og byggestyring herunder tidsplanlægning, koordinering og økonomi. Gennem tiden har praktikforløbene ført til en videre karriere i EK for mange dygtige studerende.


Tiden efter arbejdsmiljøprisen 2020

Tildelingen af Arbejdsmiljøprisen 2020 viser, at EK gør en ekstra indsats for arbejdsmiljøet og er lykkedes med at skabe positive forandringer.

Arbejdsmiljøarbejdet tager afsæt i, at alle arbejdsulykker kan forebygges. EK er derfor altid på udkig efter nye måder at forbedre arbejdsmiljøet på ud fra en række forebyggelsesprincipper i forhold til ulykker, nedslidning og arbejdsbetingede lidelser. 

EK’s tilgang til arbejdsmiljøarbejdet har medført en væsentlig nedgang i reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg i indeværende regnskabsår - ca. 25 %
under branchegennemsnittet. Målsætningen for det kommende regnskabsår er at komme 30 % under branchegennemsnittet.

Det forebyggende arbejde involverer en øget indsats i forhold til kortlægning af nærved-ulykker, øget medarbejderinvolvering, iværksættelse af nye initiativer, fokus på tilrettelæggelsen af arbejdet og opfølgning.

En række interne politikker herunder en arbejdsmiljøpolitik fokuserer på løbende forbedringer af arbejdsmiljøet - ikke kun for medarbejderne, men også underentreprenører og andre samarbejdspartnere.


Et arbejdsliv i balance

Kornerup-koncernen ønsker at skabe et sundt arbejdsliv for medarbejderne - også i det brede perspektiv, som rækker ud over arbejdstiden. Her inddrages eksterne samarbejdspartnere, der også ser værdien for alle parter i en tidlig indsats. Principperne har været med til at forme en kultur ud over det sædvanlige båret af en familieånd og lange ansættelsesforhold for en meget stor del af medarbejderstaben.

Skulle en medarbejder alligevel opleve ubalance eller blive ramt af sygdom, sikrer et professionelt sundhedsteam eller en sundheds- og behandlingsforsikring hurtig hjælp, diagnose og evt. behandling.

Bæredygtig pension

Pensionsselskaber kan gøre en stor forskel ved foretage ansvarlige grønne investeringer. Af samme årsag har Kornerup-koncernen indgået et samarbejde med pensionsselskabet Velliv, der kommunikerer, at de via ansvarlig investering tager udgangspunkt i internationale principper og retningslinjer for selskabers samfundsansvar herunder FN’s Global Compact og FN’s principper for ansvarlige investeringer.

Pensionsaftalen med Velliv giver medarbejderne mulighed for at træffe et ”grønt” valg i forhold til deres opsparingsprofil. Via VækstPension Aftryk sker medarbejdernes investeringer primært i fonde, hvor de underliggende aktiver forventes at have gode forudsætninger for at skabe det bedst mulige aftryk på samfund og miljø.


En mangfoldig medarbejderstab

Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher i Danmark, hvor færrest kvinder er beskæftiget, hvilket bevirker, at rekrutteringsgrundlaget er spinkelt. Rapport fra Byggeri for samfundsvansvar ”Vejen til større kønsdiversitet i byggebranchen” (2021) belyser, at kulturen i branchen påvirker mulighederne for at styrke diversiteten. 

Kornerup-koncernen arbejder derfor for at fastholde en inkluderende kultur, hvor alle uanset køn får et langvarigt arbejdsliv præget af respekt og lydhørhed.

Den interne udvikling præges af ligestillingsmæssige tiltag, intern medarbejderudvikling og samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hvor gode fortællinger også skal inspirere kvinder til at vælge EK som arbejdsplads. 

Rekrutteringen understøttes primært af følgende tiltag:

  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner som DTU, Københavns Erhvervsakademi (censorordninger og deltagelse på karrieredage med henblik på rekruttering af
          kvalificerede kvindelige konstruktørstuderende)

  • Samarbejder med erhvervsskoler omkring at give elever praksisnære erfaringer og muligheder for at opbygge professionelle netværk allerede på deres grundforløb. 

  • ”Politik for kønsmæssig sammensætning” beskriver måltal og de ligestillingsmæssige tiltag, der skal bidrage til at øge andelen af det underrepræsenterede køn i Kornerup-koncernen. Politikken suppleres af en ligestillingspolitik, der fremmer en mangfoldig medarbejderstab med lige karrieremuligheder.