Einar Kornerup-gruppen (EK) har ambitiøse mål om at integrere CSR i alle forretningsaktiviteter. Hvert regnskabsår indledes med at udvælge  de CSR-initiativer, som kan skabe den største forandring inden for medarbejderforhold, arbejdsmiljø, miljø, sundhed og samfundsengagement.

Indsatsområderne udspringer af vores forretningsstrategi og integrerer etiske, sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn til gavn for vores medarbejdere og eksterne interessenter.

Vores tilgang til CSR er forankret i vores værdigrundlag, som omfatter værdierne kvalitet, troværdighed og købmandskab. De tre værdier er grundelementerne i koncernens identitet og danner grobund for den unikke EK-ånd, som er opbygget gennem en lang virksomhedshistorie, hvis første kapitel blev skrevet af virksomhedens grundlægger Einar Kornerup i 1907.

I en årrække har vores værdigrundlag og charteret "Et ordentligt fundament - charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark" været rammen om vores måde at drive forretning, nemlig som en kompetent partner, der leverer projektløsninger med afsæt i relevant lovgivning, erfaring, høj kvalitet og CSR.

Via vores EKB (EK Betingelser for underentreprenører og leverandører) tilstræber vi at rette et ansvarligt CSR-blik på værdikæden. 

EKB gælder sammen med udbudsmaterialet og er en del af kontraktgrundlaget. Betingelserne gælder for aftaler, der indgås mellem underentreprenører eller leverandører og selskaber i Einar Kornerup-koncernen. EKB bidrager til en samfundsansvarlig byggeproces, idet dokumentet blandt andet stiller krav til vores samarbejdspartnere om at sikre ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold herunder, at love og regler overholdes.

EK overholder de til enhver tid gældende konkurrenceregler i alle koncernens byggeaktiviteter. Vores medarbejdere bekræfter ved deres underskrift, at de har gjort sig bekendt med indholdet af hæftet "Konkurrenceret i Byggeriet", som er udgivet af Dansk Byggeri og omhandler konkurrenceregler, der er særligt relevante for byggeriet.

Kandidater, der bliver tilbudt ansættelse i EK, kan blive afkrævet en straffeattest, hvoraf det fremgår, at de ikke er dømt for brud på konkurrencelovgivningen.

EK har ikke oplevet overtrædelser, hvilket kan henføres til den grundige screeningsproces, som iværksættes i forbindelse med udvælgelse af samarbejdspartnere.

 


EK følger i alle aspekter regler, gældende lovgivning og overenskomst inden for løn- og ansættelsesforhold. Vi tror på, at en tæt dialog med vores medarbejdere giver de bedste forudsætninger for, at de kan indgå som en stærk og bærende samarbejdspartner i forhold til at løfte vores CSR-indsatsområder fra ord til handling.

Det er vores målsætning, at alle medarbejdere skal være stolte af EK som arbejdsplads, og at de udvikler sig i takt med arbejdsmarkedets krav og egne ambitioner. Vores værdigrundlag, uddannelsesudvalg og ligestillingspolitik er vigtige parametre for opfyldelse af denne målsætning.

Med vores ligestillingspolitik tilstræbes en mangfoldig medarbejdersammensætning, hvor karrieremuligheder skal være forankret i kompetencer frem for køn.

I 2018 har målsætningen blandt andet resulteret i en forøgelse af antallet af kvindelige ledere, og det er forventningen, at den positive udvikling kan fortsætte i de kommende år.

Ligestillingspolitikken udtrykker gennem to kvalitative måltal en målsætning om, at det underrepræsenterede køn skal opleve, at kompetencer fremfor køn er afgørende for tildeling af ledelsesstillinger i EK.

Status på måltal er forankret i kvalitative data fra de uddannelses- og udviklingssamtaler, der afholdes årligt i koncernen samt i den lovpligtige APV-undersøgelse, som er gennemført i 2018.

EK’s historie skabes af vores medarbejdere, hvis hverdag er præget af en nærværende EK-ånd, som har andel i, at EK jævnligt fejrer jubilarer i koncernen. I indeværende regnskabsår har EK ønsket 3 medarbejdere tillykke med deres henholdsvis 25, 40 og 50-års jubilæum i EK.

Vores jubilarer vidner om, at EK ofte ikke blot er et stop på vejen for vores medarbejdere, men et årelangt engagement præget af loyalitet og tilfredshed med EK som arbejdsplads.


Et godt arbejdsmiljø har altid været betragtet som fundamentet for den drivkraft og arbejdsglæde, som vores medarbejdere udviser hver dag. Derfor er arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker højt prioriteret og integreret i alle vores aktiviteter. Det afspejles bl.a. i arbejdsmiljørelaterede politikker, navnlig vores alkohol- og rusmiddelpolitik og arbejdsmiljøpolitik, der fokuserer på forbedring af arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker, nedslidning og arbejdsbetingede lidelser.

Vores politikker skal forebygge, at ingen medarbejder oplever en psykisk eller fysisk helbredsforringelse som følge af deres arbejde i EK. Samtidig skal de bidrage til, at alle kender vigtigheden af et sikkert arbejdsmiljø og tager medansvar for sig selv og kolleger via et positivt engagement i arbejdsmiljøet. Vi tror på, at et nærværende og inkluderende arbejdsmiljø er nøglen til en stærk kultur uden arbejdsulykker.

Vi er af den overbevisning, at alle ulykker kan forebygges. Derfor er ulykkesforebyggelse en væsentlig del af vores arbejdsmiljøstrategi. I praksis betyder det, at vores arbejdsmiljøindsats tager afsæt i en række forebyggelsesprincipper, hvor risikovurderinger spiller en afgørende rolle.

Der gennemføres jævnligt interne arbejdsmiljøaudits for at sikre, at vores politikker på arbejdsmiljøområdet bliver overholdt i koncernen. Vores audits giver os indblik i de områder, som arbejdsmiljøindsatsen skal rettes mod, herunder de emner, der skal indgå i den årlige supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I år har stilladssikkerhed og håndtering af beredskabsplaner været fokuspunkter.

Vores ulykkesfrekvens vidner om, at vi er på rette vej – den fortsætter med at falde og ligger nu på det laveste niveau i 6 år.Byggeriet står for en stor del af Danmarks samlede energiforbrug og spiller derfor en central rolle i forhold til at nå nationale såvel som europæiske målsætninger på energiområdet.

EK anerkender, at bæredygtigt byggeri kan være med til at løse nogle af verdens klimaudfordringer. Derfor er EK altid åben over for at dele vores erfaringer og indgå i samarbejder med byggeriets parter om fælles bæredygtige løsninger.

Internt arbejder vi med målsætninger, som sigter mod at nedsætte vores miljøbelastning - ikke kun her og nu - men også i et mere langsigtet perspektiv. Derfor rækker vores miljøpolitik ud over lovgivningens krav og sikrer i samspil med et skarpt fokus på opkvalificering af medarbejdere inden for bæredygtighed, at EK fremstår som en ”grøn” samarbejdspartner.

Den største udledning af CO2 sker på vores byggepladser, hvorfor det også er her, der investeres flest ressourcer i at udtænke nye metoder til at nedbringe energiforbruget bl.a. via miljøberegninger. Sideløbende stilles der på alle entrepriser krav om efterlevelse af substitutionsprincippet ved brug af kemikalier, begrænsning af affaldsmængder og miljøvenlig affaldssortering.

Hensynet til miljøet integreres i vedligeholdelse og drift af vores ejendomme. De seneste års CSR- indsatser har været centreret omkring konvertering til energibesparende LED belysning – ca. 20 % af vores samlede belysning - og udskiftning af flere varmecentraler med det resultat, at der sker en bedre udnyttelse af fjernvarmen og en mindre CO2-udledning.

EK støtter omstilling til vedvarende energi nationalt og globalt og har derfor tegnet en klimaaftale med vores elleverandør, Dansk Havvind. Dette sikrer, at den el, vi anvender, er 100 % klimavenlig. Energien kommer fra danske havmølleparker, som er certificerede anlæg. Strømmen er distribueret og kontrolleret af Energinet.dk i overensstemmelse med internationalt anerkendte regler for handel med oprindelsesgarantier... og miljørigtigt byggeri.

Det vægtes højt, at vores byggeledere kan håndtere byggeopgaver i tråd med intern miljøpolitik, gældende miljølovgivning og krav om bæredygtighedscertificeringer, som rækker ud over normal dansk standard. Vores compliance er synlig ved, at koncernen ikke har modtaget påbud eller lignende fra de danske miljømyndigheder, ligesom der ikke er konstateret overtrædelser i forbindelse med intern auditering.

Vi er på forkant med miljømæssige krav til byggeri, som afspejles i de af vores byggerier, som opføres efter de endnu ikke implementerede BR2020 krav, eller som opføres efter høje bæredygtighedskrav, der blandt andet sikrer, at byggerier har en mindre belastning på miljøet. Konkret betyder det brug af færrest mulige ressourcer og energi under bygningens livscyklus.
.. internt, nationalt og globalt

EK arbejder kontinuerligt på at skabe en sund arbejdsplads for vores medarbejdere, hvor events som ”Vi cykler til arbejde” og ”DHL-stafet” understøtter en aktiv hverdag.

En sundheds- og behandlingsforsikring sikrer endvidere, at vores medarbejdere kan få en hurtig diagnose og evt. behandling til gavn for både os, medarbejderen og samfundet. EK har en lang tradition for at støtte foreninger og organisationer, der favner bredt inden for sygdomsbekæmpelse og socialt arbejde. Særligt støtten til Julemærkefonden har siden stifter Einar Kornerups første donation til Julemærkehjemmene ligget os meget på sinde. Igen i år er der derfor tilfaldet Julemærkefonden en større donation, som bidrager til at give børn, der har det svært, en ny og lys tilværelse.

Kornerup Fonden har på lige fod med de forrige år givet donationer til Knæk Cancer-kampagnen 2018 og Team Rynkeby.

Et af de nyere tiltag har været støtten til Make-A-Wish Danmark, hvis formål er at opfylde ønsker for børn mellem 3-18 år i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde.

Kornerup Fonden har i lighed med tidligere år givet økonomiske støtte til kræftforskning via et større sponsorat.
  


EK vil gerne bidrage til, at byggebranchen får tilført nye kræfter, og vi har en lang tradition for uddannelse af lærlinge i vores egenproduktion indenfor tømrer-, murer- og struktørfaget. EK er således med til at sikre en høj faglighed i håndværksfagene og er samtidig gearet til at imødekomme eventuelle krav fra bygherrer om at løfte et socialt ansvar i byggeprocesser.

I indeværende regnskabsår har EK beskæftiget 14 lærlinge, som alle har sat deres positive aftryk på vores byggerier af forskellige karakter herunder opførelsen af den nye K.B. Hal og renovering af Hotel Kong Arthur.

En læreplads hos EK skal være lig med et højt fagligt niveau og en mærkbar EK-ånd i dagligdagen. For at sikre en tæt opfølgning på uddannelsen af vores lærlinge gennemføres tiltag såsom medarbejderudviklingssamtaler, faglige ekskursioner og lærlingekurser. Særligt den tætte opfølgning undervejs i uddannelsen fra blandt andet vores formænd og lærlingeansvarlige er værdsat hos vores lærlinge.

EK hjælper ikke blot vores lærlinge godt på vej, men tilstræber at fastholde og videreuddanne dem efter endt læretid, således at de får et meningsfuldt og langvarigt arbejdsliv.

EK deltager aktivt i udvalg om uddannelse og beskæftigelse, ligesom EK samarbejder tæt med kommuner, jobcentre, erhvervsskoler og højere læreranstaler vedrørende arbejdsprøvninger og praktikforløb inden for forskellige fagområder. Igen i dette regnskabsår har EK beskæftiget en række praktikanter - senest i Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S.