Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen i Einar Kornerup A/S (EK) jf. årsregnskabsloven § 99 b


Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen, idet der henvises hertil via link til hjemmesiden i ledelsesberetningen i årsrapport 2021/22.

Kvinder i EK’s bestyrelse udgør 0 af de til bestyrelsen pt. 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Der er således ikke en ligelig kønsfordeling.

EK’s målsætning er at øge andelen af kvinder blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmere inden udgangen af regnskabsåret 2024/2025 - nærmere bestemt inden den 30.09.2025.

Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher i Danmark, hvor færrest kvinder er beskæftiget, hvilket bevirker, at rekrutteringsgrundlaget er spinkelt. Rapport fra Byggeri for samfundsvansvar ”Vejen til større kønsdiversitet i byggebranchen” (2021) belyser, at kulturen i branchen påvirker mulighederne for at styrke kønsdiversiteten.

EK arbejder derfor for at fastholde en inkluderende kultur, hvor alle - uanset køn - får et langvarigt arbejdsliv præget af respekt og lydhørhed. Kulturen tager sit afsæt i EK’s politikker for ligestilling og kønsmæssig sammensætning. Politikkerne bidrager til, at EK’s talentmasse kommer i spil til bestyrelsesposter og de øvrige ledelsesniveauer, hvilket der i forhold til sidstnævnte er flere eksempler på i virksomheden.

Kulturelle forandringer skabes over tid, deraf også en realistisk erkendelse af, at stigningen i andelen af det underrepræsenterede køn i EK vil tage en længere årrække at realisere.

Der er dog grund til optimisme bl.a. hvis blikket vendes mod erhvervsuddannelserne, der har oplevet en stigende interesse fra kvinder i 2022. Særligt på tømreruddannelsen er der sket mere end en fordobling i antallet af kvindelige studerende fra 66 i 2018 til 151 i 2022, hvilket forhåbentlig over tid vil bidrage til en større kønsdiversitet i EK’s egenproduktion herunder på ledelsesniveau.

Sideløbende med en inkluderende kultur er det EK’s målsætning at præge udviklingen ved intern medarbejderudvikling og samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hvor positive fortællinger skal inspirere kvinder til at vælge byggebranchen. Det er i EK’s optik helt afgørende for udviklingen, at disse kvinder kan fungere som rollemodeller for kommende generationer.

Rekruttering i EK understøttes af følgende tiltag:

  • Intern medarbejderudvikling centrerer sig om et 5-årigt uddannelsesforløb for nyansatte byggeledere
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner som DTU og Københavns Erhvervsakademi (censorordninger og deltagelse på karrieredage med henblik på rekruttering af kvalificerede
          studerende til praktikperioder eller fastansættelser)
  • Samarbejder med erhvervs- og folkeskoler omkring at give elever praksisnære erfaringer og muligheder for at opbygge netværk, som kan understøtte dem i deres arbejdsliv.